Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Zenitel Finland Oy
Olarinluoma 14
02200 ESPOO
puh. 010 779 2270
Sähköposti: info.finland@zenitel.com

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Zenitel Finland Oy, Asiakaspalvelu
Olarinluoma 14, 02200 Espoo
Muut yhteystiedot: info.finland@zenitel.com

3. Rekisterin nimi

Zenitel Finland Oy:n sidosryhmärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Zenitel Finland Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, uusasiakashankintaan sekä tässä tarkoituksessa tapahtuvaan Zenitel Finland Oy:n tarjoamien palveluiden sähköiseen ja ei sähköiseen suoramarkkinointiin, mainontaan ja myyntiin sekä mielipidetutkimusten tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn rooliin työelämässä.
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Rekisteröidyn tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Zenitel Finland Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

8. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa kohdassa 2. mainitulle (yhteystiedolle (info.finland@zenitel.com) tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Zenitel Finland Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipidetutkimusta varten.

Sanottua kieltoa koskevat pyynnöt on esitettävä joko kirjallisesti (ml. sähköpostitse) tai suullisesti kohdissa 1. tai 2. mainittuihin yhteystietoihin. Lisäksi sähköpostitse tapahtuvan suoramarkkinoinnin voi kieltää jokaisen sähköpostiviestin yhteydessä olevan linkin avulla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn esittämästä vaatimuksesta.

Tiedon korjaamista koskeva vaatimus tulee esittää kirjallisesti (ml. sähköpostitse) kohdissa 1. tai 2. mainittuihin yhteystietoihin. Vaatimuksessa on yksilöitävä, mitä tietoa korjaamisvaatimus koskee.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan.